Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mágia čísel - posvätná geometria

 

                  Mágia čísel       megalit.-body

   Tože sú v číslach ukryté Božské vedomosti vedeli myslitelia z dávnych dôb ale dnes len málokto vie, ako ich z čísel vyčítať.

V 16. storočí ovplyvňoval tradičnú západnú ezoteriku, ako bosoráctvo, alchýmiu a astrológiu čoraz väčšmi komplexný mystický systém židovského pôvodu - kabala (hebrejský: podanie). Toto tajné učenie sa zapodieva významom čísel v židovskom písomníctve. V hebrejčine má každé písmeno, presnejšie, každá spoluhláska lebo hebrejská abeceda samohlásky neobsahuje, priradené číslo. Kabalisti vzali nejaké slovo z biblie, písmená nahradili číslami, spočítali ich a hľadali ďalšie slová s rovnakým súčtom. Takto sa prívrženci kabaly pokúšali vykladať pasáže z biblie. Verili napríklad, že miery Noemovej archy obsahujú údaje o bytosti Boha a umožňujú poznať Adamovú anatómiu. Stred kabalistického systému tvorí strom života, geometrické usporiadanie desiatich sfér, takzvaných sefirot. Každá z týchto sfér, ktoré sú vzájomne pospájané 22 cestičkami, znázorňuje božské vlastnosti ako múdrosť a milosrdenstvo. Čislo 10 bolo pre kabalistov dokonalé, božské číslo, pretože obsahuje všetky čísla a ani jedno sa neopakuje. Číslo 22 zodpovedá počtu písmen v hebrejskej abecede. Zo spojenia písmen a čísel, z ich hlbšieho významu a polohy na 22 cestičkách stromu života vyčítajú kabalisti kľúč, ktorý ich má viesť k počiatku stvorenia.

Podobným spôsobom si môžeme očíslovať všetky abecedy sveta s takými číslami, ktoré si sami určíme za vhodné a môžeme si veštiť z textov okrem pravdy, všetko čo len chceme. V podstate písmená vždy zostanu písmenami a to i napriek tomu, že im dáme akúsi pochybnú, číselnú hodnotu.

 

   Všetko je v čase

     Nasledujúcu tabulku som objavil v knihe "Súdny deň už dávno nastal" od spisovateľa Erich von Däniken-a. Keď som tu tabuľku uvidel na chvíľku som zmeravel a vzápäti som si zakázal myslieť lebo v zlomku sekundy sa mojou myslou prehnalo nesčetné množstvo čísel,  geometrických obrazcov a nekonečné množstvo súvislostí a mne sa zdalo, že to žiaden mozog nemôže bez totálnej deštrukcie prežiť. Vtedy ku mne čísla doslova prehovorili.  Po krátkej pauze, keď som si overil, že som po fyzickej aj duševnej stránke komplet v poriadku, dovolil som si pokračovať ale teraz už v spomalenom myslení a robil som si pri tom krátke poznámky lebo skleróze niet čo dôverovať.

Všetká hmota v nekonečnom priestore je v neustálom, rytmickom, krúživom pohybe. Každý rytmus je merateľný časomierou, ktorú zaznamenávame číslami a keďže rytmus je pohyb a pohyb je život, každý život je zaznamenaný v číslach.

Človek práve tak ako zvieratá či rastliny má svoj vnútorný rytmus, ktorý je prispôsobený rytmu zeme. Schopnosť prežitia na inej planéte je priamo závislá na prispôsobivosti organizmu na rytmus planéty. 

Základnou časomierou, ktorou sa človek riadi je dĺžka jedného dňa,   to je doba za ktorú sa zem otočí okolo vlastnej osy. Deň následne, delíme na dvanásť denných a dvanásť nočných hodín. Hodiny delíme na šesťdesiat minút a minútu na šesťdesiat sekúnd. Ďalšou dôležitou časomierov je rok. To je doba, za ktorú zem obehne okolo slnka. Aj tá doba je rozdelená na dvanásť mesiacov, päťdesiatdva týždňov,  365 a každý štvrtý rok na 366 dní.

Prečo je časomiera taká komplikovaná, prečo sa kružnica delí na dvanásť stupňov, ďalšia na šesťdesiat stupňov a v geometrii používame kružnice 360 stupňové. Už v škole som mal také nejasné tušenie, že za tými číslami sa niečo musí skrývať a preto sa používajú, namiesto desiatkovej sústavy.  

 Čísla, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane tabuľky pochádzajú z mýtickych dôb  Indie a hovoria len o tom akú dobu trvala určita epocha čiže  „ juga” ale čo sa v tej dobe dialo už nevysvetľuje.

Na pravej strane tabuľky sa nachádzaju čísla, ktoré pochádzaju z Mezopotámie a uvádzaju nám, ktorý sumerský boh a koľko rokov vládol svetu. Čo sa dialo za dobu panovania jednotlivých bohov sa tiež neuvádza.

 

Kali juga trvala        432 000 rokov /      - Anu vládol     43 200 rokov

Kali juga trvala        360 000 rokov /      - Enlil vládol     36 000 rokov

Déva juga trvala      288 000 rokov /      - Ea vládol       28 800 rokov

Treta juga trvala      216 000 rokov /      - Sin vládol       21 600 rokov

Dvápara juga trvala 144 000 rokov /      - Samas vládol 14 400 rokov

 

   Ak vynecháme nuly, na oboch stranách tabuľky vidíme podobné čísla.  Ak tieto pravidelne sa meniace čísla vložíme do kružnice a spojíme priamkami, výsledkom bude pravidelný päťuholník. Takto nenápadne sme sa dostali do geometrie. Mohli by ste namietať, že predsa číslo 432  nepatrí do kružnice, ktorá má len 360 stupňov ale ak uvážime, že je presne o sedemdesiatdva stupne väčšie, môžeme ho na to prázdne miesto dať. Ale prečo 432? Jednoducho preto lebo v druhom kole skončíme na sedemsto dvadsiatke a nie ako v prvom na tristošesdesiatke, lebo súčet minút za dvanásť hodín je 720. Súčet čísel / 432+360+288+216+144=1 440/ nás privádza k výsledku, ktorý je totožný so súčtom minút jedného dňa, ktorý je rozdelený na dve dvanásťhodinové cykly, z ktorých každý cyklus má 720 minút. Že by to bola len náhoda? V počtoch predsa náhody nemajú miesto a preto ešte raz. Deň má dvadsaťštyri hodín ale delíme ho na dvakrát dvanásť hodinové cykly. Hodina má šesťdesiat minút a minúta má šesťdesiat sekúnd. V jednej hodine tak máme 3 600 sekúnd,  v dvanástich hodinách máme 43 200 sekúnd a v dvadsiatich štyroch hodinách  máme 86 400 sekúnd.

Epocha zvaná "sára"  trvá 3 600 rokov, Kráľ  bohov  Anu vládol svetu 43 200 rokov, Adad vládol svetu 4 320 rokov.  Kým v  jednom prípade sa jedná o roky, v druhom prípade sa jedná o minúty a sekundy ale v oboch prípadoch sa jedná o čas o časové úseky. Zdá sa, že tieto čísla musia mať aj iný význam nie len časový a preto  nech vás to nevyvádza z miery, predbežne sa nebudeme pokúšať o preskoky v čase ale pozrieme sa na ďalšie jugy, ktoré vás určite zaujmú.


Mahá juga trvá 4 320 000 rokov a delí sa na následné štyry jugy:

 

 Satya (Krita) juga trvala    1 728 000 rokov - bol to takzvaný zlatý vek, v ktorom človek mohol žiť neobmedzene a zomrel len ak si to sám želal.

Treta juga trvala             1 296 000 rokov - strieborný vek, v ktorom ľuský život trval 10 000 rokov.

Dvapara juga trvala                 864 000 rokov - bronzový vek, v ktorom ľudský život trval 1 000 rokov.

Kali juga potrvá                    432 000 rokov - je to železný vek hriechu a hmoty, v ktorom žijeme dnes a v ktorom ľudský život môže trvať 100 - 120 rokov. 

 

Ako ste si iste všimli zlatý vek trval štyri, strieborný vek tri, bronzový vek dve a železný vek jednu desatinu Mahá jugy.
Čo si myslíte; je koniec Kali jugy totožný s koncom Mayského kalendára?
Keďže do konca sveta nám ostáva ešte pár dní, pozrime sa dovtedy na najmenšie časomiery.

 

 

 

 Všetko je v čase

 

foto2.jpg

 

  Vezmime si teraz papier a nakreslíme si naň dve kružnice, ktoré označíme číslami ako hodinky a hra čísel môže začať.

 

    Ak si rozdelíme dvadsaťštyri hodín na desať častí výsledkom sú dve hodiny a dvadsaťštyri minút a to nám dohromady dáva 144 minút. Otočme teraz ručičky o dve hodiny a dvadsaťštyri minút alebo radšej o stoštyridsaťštyri minút? Nastavíme si teda na hodinkách 12:00  a otáčame ručičkami až po 2:24. Teraz si  označíme na jednej kružnici znázorňujúcej hodiny bod na ktorom sa nachádza veľká ručička a na druhej bod, kde sa nachádza malá ručička  a spojíme označené body priamkami na oboch kružniciach. Kým veľká ručička opísala dve plné kruhy a ešte časť dvadsiatich štyroch minút, malá sa posunula len o    dvanásť minút.

  009.jpg    

Teraz posunieme hodinky znovu o stoštyridsaťštyri minút a                     poznačme si body na ktorých sa ručičky zastavili a samozrejme body spojme priamkami. Hodinky teraz ukazujú štyri hodiny a štyridsaťosem minút čiže, veľká ručička sa zastavila na 48-ej minúte a malá ručička na 24-ej minúte.  

012.jpg

                Ak postúpime ďalej o stoštyridsařštyri minúty malá ručička sa zastaví na 36-ej minúte a veľká na 12-ej minúte.To znamená, že je sedem hodín a dvanásť minút

014.jpg

Doplníme čiary a znovu postúpime o 144 minút bude teda deväť hodín a a tridsaťšesť minút. Teraz sa malá ručička dostala na úroveň štyridsať osem minút a veľká na úroveň tridsaťšesť minút.

015.jpg

Poznačíme, prepojíme a o 144 minút posunieme.                              

007.jpg

                                                                                                                     Obe ručičky skončili na dvanástke a to znamená, že sme na konci jedného cyklu a na začiatku druhého cyklu. Nezabudnime dotvoriť priamky a dielo je hotové. Kým pomocou malej ručičky pri jednom obehu, teda za dvanásť hodín, sme vytvorili jedným ťahom päťuholník, pomocou veľkej ručičky po dvanástich obehoch sme vytvorili päťramennú  hviezdu.

Keďže deň má dvadsaťštyri hodín musíme celý proces zopakovať ešte raz a budeme mať dve päťuholníky aj dve päťramenné hviezdy. 

JAS012.jpg  pentagram-v-čase.jpg

 
Posvätná geometria    
                                                                                                                                                      Takže teraz máme dve päťuholníky a dve päťramenné hviezdy spolu v štyroch kružniciach a čo s tým? Asi by bolo na čase niečo aj vysvetliť. Jeden kruh znázorňuje otáčku Zeme okolo vlastnej osi v tom je hviezda. Druhý kruh nás upozorňuje na otáčanie Zeme okolo slnka v tom je päťuholník. Tretí kruh s pentagónom patrí Mesiacu s jeho otáčaním sa okolo zeme a štvrtý kruh s päťramennou hviezdou otáčaniu sa Mesiaca okolo vlastnej osi. Tieto štyri kolobehy sú zárukou života. Otáčanie sa okolo vlastnej osi zaručuje súdržnosť planéty, čiže všetko žive vďaka príťažlivosti stojí pevne na Zemi. Otáčanie Mesiaca okolo Zemi pôsobí na tekuté časti planéty, včetne tekutého jadra, ktoré by bez tohto vplyvu stuhlo a samozrejme na všetky tekutiny živých organizmov, okrem toho pôsobí aj na všetky plynné zložky a čo je najdôležitejšie pôsobí na všetky emócie živých organizmov samozrejme včetne človeka. Oveľa menej nápadne pôsobí Slnko na pevnú hmotu našej planéty ale aj tak praská vo švíkoch pod jeho príťažlivou silou, ktorá pôsobí tiež vo vlnách. Ak sa dostane Slnko a Mesiac do jednej línii zo zemou môžeme očakávať výbuch sopky na danom mieste. Ak nie sú v zákryte nad miestom zlomu nebezpečenstvo je menšie. Teraz už dúfam vieme prečo sa staré národy venovali hvezdárstvu. Ovšem že príčin bolo viac. Racionálne myslenie u mužskej populácie je  pod  vplyvom Slnka ale keď je Slnko v zákryte so zemou a Marsom, vojna je na spadnutie. Dve body zlatého rezu na priamke medzi Marsom a Venušou rozhodujú o čase boja alebo milovania. Čo si myslíte; vrátia sa astronómovia k astrológii?                        
Vďaka vynálezu lietadla sme sa mohli pred pár desaťročiami dozvedieť o tom, že niekto tu musel pred tisícročiami pobehovať „s  metrom v ruke" a vyznačovať po celej zemi body, na ktorých sa majú stavať stavby z mohutných kameňov. Ak totiž tieto body spojíme priamkami, vytvoríme pravidelne päťuholníky, a v nich päťramenné hviezdy, ktorých účel je nám skrytý. Prečo ta námaha s presným vymeriavaním bodov na zemeguli? .
Ak by tieto body na Zemi neboli dôležité z nejakého dôvodu, určite by sa s ich vytýčením nikto nezapodieval.
    Máme tu teda 20 základných bodov, ktoré ak spojíme vytvoria dvanásťsten. 5 bodov sa nachádza pod severným pólom, 5 bodov nad rovníkom, 5 bodov pod rovníkom a 5 bodov nad južným pólom. Keďže máme 4 krát 5 prstov ľahko si to zapamätáme. To som povedal schválne lebo podobnosť nie je len náhodná. Teraz však pokračujme. Z každého bodu vychádzajú 3 priamky, ktoré nám vytvárajú 12 päťuholníkov. Do vnútra každého päťuholníka nakreslíme päťramennú hviezdu to znamená, že z každého bodu do vnútra päťuholníka smerujú ďalšie dve priamky čo na tri smery dáva počet 6 takže súčet priamok vychádzajúcich z každého bodu je 9
 
Teraz sa nám vytvoril uprostred každej hviezdy päťuholník čiže je to 5 bodov v každom z dvanástich päťuholníkov a to nám dáva súčet : 12 x 5 = 60.
Do týchto päťuholníkov nakreslíme zase päťramenné hviezdy tým v každom tak vznikne ďalších 5 bodov takže súčet je zase 12 x 5 = 60.
Ak by to niekomu náramne pripomínalo 60 minút a 60 sekúnd tak ho môžem ubezpečiť, že aj mne.
Takže teraz máme 2 x 12 = 24 hviezd na Zemeguli.


Ale nie každý má možnosť chodiť po svete, takže poďme trochu bližšie k sebe, vraví sa predsa,  že človek je mierou všetkého. Celkové máme dvadsať prstov čo si z nich môžeme vypočítať?  
Začneme sčítavať jednotlivé prsty ako: 1.+2.+3.+4.+5. výsledkom bude  = 15 v tomto prípade musíme spočítať aj 1+5= 6 teraz ak podobne spočítame prsty druhej ruky spolu to bude dvanásť. Prekrížme si prsty oboch rúk a vytvorme z nich guľu, ktorá na vrchu i na spodku bude deravá.

Jadro planéty je duté a keď sa rozpustia ľady na póloch otvorí sa na juhu vstup.  Všakže to pripomína apokalypsu. V tej dobe sa otvorí aj vstupná brána na Mesiaci.  Zatiaľ však budeme pokračovať v postupe s počtami a  pripočítame ďalších päť prstov z druhej ruky dostaneme zaujímavý výsledok 6+6+7+8+9+10= 46 toľko chromozómov má človek.
ak budeme pokračovať v počítaní tak 4+6= 10  1+0= 1 takže sa jedná o jeden uzavrený celok. Vráťme sa ešte na začiatok 1+2+3+4=10 čiže štvorka nám dáva počet desať a to znamená, že je plný stav jedného celku. V genetike číslo štyri vyjadruje štyri stavebné prvky dvojitej špirály DRNA označovanej ako A T C G čiže adenin, thymin, cytokin, guanin.  To však zďaleka nie je všetko. Pozrime sa ešte raz na obrázok dvanásť stenu.
 Nepripomína vám tak náhodou tvár Mesiaca. Nieje to náhoda, lebo Mesiac podobne ako Zem svojou vnútornou štruktúrou je tiež dvanásťsten. Nemusím vám dúfam pripomínať pohľad do zrkadla. Hlava človeka sa podobá tej mesačnej ale tak isto sa podobá aj trup, ktorý však nie u každého je dostatočne zaguľatený. Nezáleží však na presných kruhoch, môžu byť aj elipsy. Oči, uši, nos a ústa sú umiestnené vždy do pentagónu. Na trupe namiesto očí sú mliečne žľazy, namiesto uší, ruky, vedeli by ste už nájsť body akupunktúry? Dlane, ruky, nohy to všetko sú len rozložené pentagóny rôznych tvarov. Na záver dnešného vstupu už len dodám, že najhustejšie obývané sú stredné oblasti pentagónov .

                                                                               

 
 

 

Portrét


Poslední fotografie


Facebook

Kontakt

guru JASAJ

Hradec Králové
Česká republika

+420731889159

AJO99@seznam.cz

Mail list


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 64983
Měsíc: 1230
Den: 18